תקנון איגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי (ע"ר) 580596575
סימן א':  חברות

 1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
​(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועדת הקבלה, באמצעות הוועד, טופס בקשת הצטרפות, המצורף כנספח א'.
(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועדת הקבלה שתמונה על ידי הוועד;

 1. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לועדת הביקורת. (ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 1. פקיעת חברות

(א)     החברות בעמותה פוקעת – (1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו; (2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 7 ימי עסקים מראש; (3) בהוצאתו מן העמותה בהתאם להחלטת ועד ההנהלה. (ב)      הוועד – ההנהלה, רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים: (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו, לרבות דמי חבר שלא שולמו עד חודש מרץ; (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית; (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון. (5) כל טעם אחר המוצדק בנסיבות העניין. (ג)      לא יוציא הוועד חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) או (5), אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. 4. מתן הודעות לחבר הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או בהודעת דוא"ל בהתאם לכתובת הדוא"ל שנתן בבקשת ההצטרפות.
 

סימן ב': האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד, ותיערך אחת לשנה אלא אם החליט הועד אחרת ולא פחות מאחת לשנה בהתאם לסעיף 20(א) לחוק. 6. הזמנה אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. ההודעות ימסרו לחברים באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרו בטופס ההצטרפות.

 1. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

 1. מניין

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. (ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 1. יושב ראש ונשיא

סמכויות היו"ר –

 • קביעת מדיניות האיגוד.
 • מופקד על אתיקת החברים באיגוד.
 • הקפדה על קיום סעיפי התקנון.
 • זכות וטו על החלטות המנוגדות לרוח האיגוד לטובת חופש העיתונות.
 • אחראי על הליך תקין של קבלת החלטות.
 • קביעת נהלים לעניין מעמדו של העיתונאי בישראל.
 • שמירה על מסגרת האיגוד כפי שנקבעה ביסוד העמותה.
 • אחראי לקשר עם המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 • קשר עם אגף העיתונות באו"ם וטיפול בהכללת האיגוד באיגוד העיתונאים הבינלאומי בז'נווה.
 • חתימתו בצירוף חתימת הנשיא יחייבו את האיגוד לכל דבר ועניין.
 • כל סמכות אחרת שלא הוקנתה בתקנון לוועד ההנהלה.

סמכויות הנשיא –

 • ייצוג האיגוד בכל הפורומים הרשמיים בארץ ובעולם.
 • קשר עם הסגל הדיפלומטי בישראל.
 • מוציא לפועל את החלטות היו"ר.
 • ייצוג רשמי של האיגוד בכל דבר ועניין
 • חתימתו בצירוף חתימת היו"ר יחייבו את האיגוד לכל דבר ועניין.
 • בעל זכות וטו על החלטות הוועד הנוגדות את רוח האגוד.
 • לנשיא כשיר להיבחר אדם בעל תואר דוקטור לפחות.

היו"ר והנשיא לא ישמשו כחברי הנהלה, אך ישבו בכל ישיבותיה ויטלו בה חלק פעיל בהתאם לסמכויותיהם. היו"ר והנשיא יבחרו על ידי הועד אחת ל – 10 שנים, כאשר תנאי מקדים לקבלה לתפקידים אלו הינו תואר ד"ר לפחות.

 1. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האיגוד או הנשיא להכריע.

 1. פרוטוקול

נשיא האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 סימן ג':  הוועד

 1. מספר החברים

מספר חברי הוועד יהיה שבעה חברים.

 1. תקופת הכהונה

(א)     בהתאם להנחיות לרישום עמותות, תקופת כהונת הוועד תוגבל ל – 4 שנים. (ב)     חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין. (ג)      הוועד רשאי לסיים כהונת חבר וועד אחר, רק באישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 28 לחוק.

 1. השלמת הוועד

(א)     נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד. (ב)      חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 1. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 1. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

 1. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 1. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך מי מחבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. יוסמכו לפחות שני מורשי חתימה, זאת בהתאם לסעיף 18 לתקנון המצוי.

 1. בסמכויות הוועד למנות ועדות, למנות בעלי תפקידים ופוזיציות בהחלטות רוב. וועדות אשר אינן מורכבות רק מחברי וועד, רשאיות להמליץ בלבד ולא להחליט בענייני הנהלה.

סימן ד':    ועדת הביקורת

 1. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה':  ועדת קבלה

 1. ועדת הקבלה תחליט אם לצרף אדם לעמותה בהתאם לבקשת ההצטרפות.
 2. תשלום דמי החבר הינו תנאי לקבלה כחברות בעמותה.
 3. ועדת הקבלה תחליט אם לקבל אדם כחבר על סמך ניסיונו, השכלתו וזיקתו הכללית לתקשורת ולעיתונות.
 4. ועדת הקבלה תהיה רשאית להפחית עד 50% מדמי החבר בהתבסס על מצב סוציו אקונומי בהתאם לשיקול דעתה ולאישור הוועד.

סימן ו:  בחירות

 1. ==נמחק==
 2. בחירות לוועד ההנהלה של העמותה יערכו אחת ל – 4 שנים. אין מניעה בהיבחרם של חברי וועד מכהנים.
 3. סעיף זה בתקנון הינו סעיף משוריין וניתן יהיה לשנותו רק ברוב של 80% מהאסיפה הכללית.
 4. בבחירות יוכל להתמודד כל חבר בגיר ובלבד ששילם את דמי החבר ועמד בדרישות החברות.
 5. תנאי סף להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר העמותה, הינו תואר דוקטורט בתקשורת, לכל הפחות.
 6. הבחירות יבוצעו בהתאם להחלטת ועדת בחירות שתמונה על ידי הוועד לשם כך וסמכויותיה יקבעו על ידו.

סימן ז':  סניפים

 1. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ח'  נכסים לאחר פירוק

 1. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה למוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה. כמו כן, נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

סימן ט:  הוראות שונות

 1. לא יהיו מקבלי שכר בעמותה, למעט החזר הוצאות כפי שייקבע על ידי הוועד.
 2. סמכויות יו"ר ונשיא האיגוד יהיו כקבוע בתקנון זה.

הקוד האתי המחייב של איגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי

איגוד העיתונאים הארצי שם לו למטרה בחיבור הקוד האתי המתבקש להציב סייגים, מטרות ותכתיבים מחייבים לשמירת הערך העיתונאי ותעודת העיתונאי.

סעיפי הקוד: 

 • שמירה מוחלטת של התנהגות עיתונאית ראויה ומכובדת.
 • להימנע מתחקירנות מגמתית הנובעת מלחצים ושיקולים זרים.
 • להימנע מתקשורת אלימה והכפשות שווא חסרות שחר העלולות להגיע לכדי הוצאת דיבה ולשון הרע.
 • על העיתונאי להסתמך אך ורק על סימוכין עובדתיים וחלילה לא על שמועות זדון מכוונות.
 • התקשורת עוברת כיום טלטלה של התייחסות להשמצות הנובעות מקנאה קנטרנית וניסיונות היזק בלתי מבוקרים ומבוססים.
 • איגוד העיתונאים הארצי, יפעל ככל האפשר למנוע מעשי שפל וזדון בתקשורת.
 • על פי הקוד האתי המחייב, יביא האיגוד לידי חקיקה ברורה ומחייבת למנוע הפצת חסרי יסוד בבלוגים בפייסבוק וברשתות חברתיות שאינן עונות להגדרה חברתית. החוק יפעל לענישה משמעותית ומרתיעה למשמיצי שווא.
 • ע"פ הקוד האתי חובה לשמור על כבוד האדם ופרטיותו.
 • יש לדאוג לאיזון בין החיוב והשלילה בתקשורת.
 • להימנע מלהאשים אדם טרם הוכחה אשמתו במשפט.
 • אין להתייחס להשפעת ההון והשלטון והתקשורת.
 • לפעול על פי חוקי מדינת ישראל.
 • לפעול ע"פ כללי האתיקה העיתונאית והקוד העיתונאי של איגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי.
 • לבטא נאמנה וללא משוא פנים גם את ההלך הציבורי החיובי.
 • ליצור אהדה תקשורתית להתפתחויות חיוביות טכנולוגיות, רפואיות, חינוכיות ותעשייתיות .
 • לדאוג לתקשורת מאוזנת.
 • לדאוג לשיפור מעמדו של העיתונאי בישראל.
 • למנוע זילות בתעודת העיתונאי.
 • למנוע פגיעה במקצוע העיתונות.
 • ליצור מערכות מקצועיות לימודיות למתעתדים לעסוק במקצוע העיתונות מתוך כוונה להכשירם נכון, מקצועי ואמיתי.
 • לפעול להימנעות מלהסתתר באנונימיות, בשמות בדויים ובסרטים מגמתיים הבאים להכשיל.
 • איגוד העיתונאים הארצי יפעל במסגרת הקוד האתי ליצירת חקיקה לגבי כותבי הבלוגים, הפייסבוק הנחשבים לרשתות חברתיות ללא מהות חברתית אלא לעיתים רשתות של רוע.

המותר והאסור בתעודת עיתונאי

מותר להציגה לצורך עבודה עיתונאית כגון: ראיונות, סיקור אירועים מעניינו של הציבור והשתתפות במסיבות עיתונאים. התעודה מאפשרת כניסה לכנסים, תערוכות, מוזאונים בארץ ובעולם. התעודה נועדה לסייע לעיתונאי על פי תקנון האתיקה העיתונאית והקוד האתי המחייב, בעבודתו. השתתפות בימי עיון על פי הודעה ורישום מראש לצורך קבלת זימון רשמי. השתתפות בסיורים המיועדים לעיתונאים.

 • אין להשתמש בתעודת העיתונאי לטובות הנאה אישיות.
 • אין בשום אופן לאיים עם תעודת העיתונאי.
 • אין להכפיש ולהעליל על אדם או גורם כהוצאת דיבה.
 • אין להפעיל אמצעי לחץ כלשהם בהצגת תעודת עיתונאי.
 • אין לבקש הנחות בפרט מכל גורם בזכות תעודת העיתונאי.
 • אין להשתמש בתעודת העיתונאי לכתיבה נקמנית בזדון ומתוך נקמה אישית.
 • אין להשתמש בתעודת העיתונאי לצורך המרדה.
 • אין לפגוע בפרטיותו של אדם על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 (סעיף 5).
 • אין לדרוש מתנות אישיות וכרטיסי טיסה באופן אישי בזכות תעודת העיתונאי.