הסכם בענייני צנזורה

הסכם בענייני צנזורה בין שר הביטחון לבין ועדת העורכים במדינת ישראל ואמצעי תקשורת אחרים במדינת ישראל (להלן – כלי התקשורת).

 1. מטרת הצנזורה היא למנוע פרסום מידע ביטחוני, שיש בו ודאות קרובה לפגיע ממשית בביטחון מדינת ישראל.
 2. אין הצנזורה חלה על עניינים פוליטיים, או על דעות, פרשנות, הערכות, או כל עניין שהוא, אלא אם יש בהם, או ניתן להסיק מהם מידע ביטחוני כאמור.
 3. הצנזורה מבוססת על הבנה בין מערכת הביטחון לבין כלי התקשורת, לשם השגת המטרה האמורה בסעיף 1.
 4. הצנזור יעדכן מפעם לפעם את רשימת הנושאים הטעונים ביקורת מוקדמת של הצנזורה להסכם זה, ויודיע על כך לכלי התקשורת.
 5. תורכב ועדת בת שלושה חברים שהם:
 • נציג ציבורי – משפטן – שייבחר ע"י שר הביטחון ויו"ר ועדת העורכים, בתיאום עם עורכי כלי התקשורת האחרים, שאינם חברים בוועדה, השותפים להסכם זה. נציג זה ישמש כיו"ר הוועדה.
 • נציג הצבא, שימונה מפעם לפעם ע"י הרמטכ"ל.
 • נציג כלי התקשורת, שימונה מפעם לפעם ע"י יו"ר ועדת העורכים, בתיאום עם כלי התקשורת האחרים, שאינם חברים בוועדה, שותפים להסכם.
 1. השגות על חומר שנפסל ע"י הצנזורה וקובלנות של הצנזור נגד כלי התקשורת, שהוא צד להסכם זה, יובאו בפני וועדה זו. לפני שהצנזור יחליט על הגשת קובלנה, יברר תחילה את טענותיו עם עורך כלי התקשורת, או עם בא כוחו. הוועדה תהיה מוסמכת:
 • לדון בקובלנות הצנזור נגד כלי התקשורת, שפרסם חומר או נפסל על-ידו עפ"י סעיף 1. על אי הגשת חומר לביקורת מוקדמת, או על אי קיום הוראות הצנזור. החליטה הוועדה, כי יש יסוד לקובלנה, תחליט בכל מקרה על עונש אשר יוטל על כלי התקשורת (אזהרה,קנס כספי, נזיפה וכד'). הוועדה רשאית להטיל גם עונש על תנאי.
 • לדון בהשגה שלל עורך כלי התקשורת, או נציגו, על פסילת חומר ע"י הצנזור, ולאשר את הפסילה או לבטלה, כולה או חלקה.
 1. הוועדה תתכנס בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר הפנייה אליה, תסיים את דיוניה באותו יום, ותיתן החלטתה באותו מועד.
 2. הוועדה תנמק את החלטותיה. דיוני הוועדה יהיו סודיים, ואין היא חייבת לתת פומבי להחלטותיה. עם החלטת הוועדה רשאי כל צד לבקש היתר לפרסום ההחלטה, כולה או חלקה. ההיתר יכלול בתוכו את הנוסח שאושר לפרסום. הנוסח האמור טעון צנזורה.

ביצוע החלטות הוועדה יהיה בידי יו"ר הוועדה.

 1. אין בהסכם זה כדי למנוע מכלי התקשורת לעתור לבג"צ נגד החלטת הצנזור, אם הוועדה דחתה השגתו. במקרה כזה, תישאר החלטת הצנזור בתוקף כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.
 2. תוקף הסכם זה מיום חתימתו.

הסכם זה מבטל את ההסכם מ- 27 ביולי 1996 והתיקונים מ-17 במאי 1989.