בקשת הצטרפות לאיגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי (ער)

שם פרטי ושם משפחה (עברית ואנגלית – כמופיע בת.ז. ובדרכון) (חובה)
שם:

Name:

שם משפחה:

Last Name:


מספר תעודת זהות (חובה)

תאריך לידה (חובה)

מספר דרכון


כתובת: (חובה)

עיר:

רחוב:

מספר בית ודירה :

מיקוד :


מצ"ב: תמונת פספורט, צילום ת.ז. (חובה) (כולל הספח)
תמונת פספורט :

צילום ת.ז. וספח :


דוא"ל : (חובה)

אתר אינטרנט :

טלפון : (חובה)

פקס:


ניסיון בעיתונות או בתקשורת: (חובה)

פירוט השכלה תקשורתית וכללית (לרבות תארים אקדמיים): (חובה)


הריני להצהיר כי הפרטים שמסרתי דלעיל נכונים ולא הורשעתי בפלילים .


הריני להגיש בזאת את בקשתי להצטרפות לאיגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי (ע"ר). ידוע לי כי בקשתי זו תועבר לאישור וועדת הקבלה של האיגוד.

עם קבלתי לאיגוד, אפעל על פי תקנון האיגוד ובהתאם להוראותיו וכפוף לקוד האתי של האיגוד.

עם קבלתי לאיגוד ניתנת בזאת הסכמתי לכלול את שמי בפרסומים, לרבות באתר האינטרנט של האיגוד ולקבל חומר פרסומי בדוא"ל, בהודעות טקסט ובכל דרך תקשורת אחרת.

לאחר אישור החברות באיגוד ידוע לי כי תהיה לי זכאות לקבלת תעודת עיתונאי של איגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי.

pdf